रामकाव्य

  • रामकाव्य

रचना                            रचनाकार

#रामरक्षास्तोत्र (1442 ई.)    रामानंद

रामायण कथा                   विष्णुदास

#ध्यानमंजरी                       अग्रदास

#भरतमिलाप (1444 ई.).     ईश्वरदास

#अंगदपैज (1444 ई.).         ईश्वरदास

#राम गीतावली (1571 ई.)     तुलसीदास

#कष्ण गीतावली (2571 ई.)  तुलसीदास

#रामचरित मानस (1574 ई.)  तुलसीदास

#विनय पत्रिका (1585 ई.).     तुलसीदास

#रामलला नहछू (1586 ई.).    तुलसीदास

#पार्वती मंगल (1582 ई.).       तुलसीदास

#जानकी मंगल (1582 ई.).       तुलसीदास

#दोहावली (1583 ई.).             तुलसीदास

#वैराग्य संदीपनी (1612 ई.).      तुलसीदास

#रामाज्ञा प्रश्न (1612 ई.).           तुलसीदास

#बरवै रामायण (1613 ई.)          तुलसीदास

#कवितावली (1612 ई.).             तुलसीदास

#भक्तमाल (1585 ई.).                नाभादास

#अष्टयाम (1585 ई.).                नाभादास

#रामचंद्रिका (1601 ई.)             केशवदास

#रामायण महानाटक (1610 ई.) प्राणचंद चौहान

#रामरासो (1618 ई.).               माधवदास

#हनुमान्नाटक (1623 ई.)            हृदयराम

#अध्यात्म रामायण (1624 ई.)    माधवदास

#अवधविला  (1643 ई.).            लालदास

कवित्त रत्नाकर (1649 ई.).         सेनापति

सीतायन (1703 ई.).            रामप्रियाशरण दास